Katru dienu finanšu menedžeri, grāmatveži pilda savus profesionālos pienākumus un kontrolē kompāniju-klientu finanšu budžetu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai darbinieki ne tikai piedāvātu grāmatvedības pakalpojumus ar kvalitātes garantiju, nodrošinot maksimālo efektivitāti darbā, bet arī cienītu ētikas standartus, būtu godīgi un atbildīgi.

Profesionālo grāmatvežu sertificēšana Latvijā ļauj ierosināt un kontrolēt profesionālās ētikas tēmas. Šobrīd Latvijā darbojas profesionālo gramatvežu ētikas kodekss, ko izstrādājusi Starptautiskā  ētikas standartu padome (IESBA). Sertificētiem grāmatvežiem, atbilstoši Latvijas likumdošanai, ir jāievēro kodeksā norādītās normas un noteikumi.

Saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 3.pantu, grāmatvedības apkalpošana ir jāuztic kompetentām personām – štata vai ārštata speciālistiem, ar atbilstošu izglītību un sertifikātu. Ar grāmatvežiem ir jānoslēdz līgums, kurā tiks norādītas darbinieka tiesības, pienākumi un atbildība. Profesionālo prasību apraksts ļauj kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu – tas pozitīvi ietekmēs grāmatveža profesijas attīstību valstī.

Ētiskās uzvedības principi grāmatvedības jomā

Grāmatveža speciālitātei ir liela sabiedriskā nozīme, tāpēc speciālistam ir jāapzinās un jāuzņemas atbildība – pret pasūtītājiem un kreditoriem, vadību un valdību, partneriem un darbiniekiem.

Par ētisku uzvedību tiek uzskatīta darbinieka spēja analizēt savu neatkarību no pakalpojumiem, kurus viņš sniedz.

Ētikas kodekss – viena no profesionālās grāmatvedības darbības kodeksa sastāvdaļām, tajā tiek atrunāti profesijas svarīgākie principi:

  • Ticamība. Grāmatvedības birojs ne tikai uzņemās saistību izpildi, bet arī sniedz klientam patiesu un savlaicīgu informāciju, piemēram, par jaunumiem likumdošanā. Kompānija BKB Birojs šīs prasības izpilda pilnā apmērā.
  • Konfidencialitātes ievērošana. Grāmatvedim jānodrošina visu datu konfidencialitāte, kuri viņam ir pieejami darbības laikā. Nav pieļaujama informācijas atklāšana trešajām personām vai tās izmantošana ne pēc nozīmes (gadījumā, ja šī informācija nav pretrunā ar Latvijas likumdošanu).
  • Profesionālisms. Augsti kvalificētu profesionāļu nepieciešamība grāmatvedības jomā šobrīd ir augsta. Profesionālismam noteikti ir jāapvienojas ar darbinieka godīgumu un objektivitāti. Grāmmatvedim ir jāizpilda savu darbu atbilstoši spēkā esošajām Latvijas likumdošanas normām, jāuztur profesijas imidžs un reputācija gan valsts iekšienē, gan ārpus tās, nepieļaujot profesijas diskreditēšanu.
  • Speciālista neatkarība un objektivitāte. Grāmatveža darbam ir jābūt atbilstošam profesijas normām un valsts likumdošanai, nekādi aizspriedumi vai trešo personu vēlmes nedrīkst ietekmēt speciālista uzvedību.
  • Pienācīga uzmanība. Darbinieka kļūda vai paviršība var dārgi maksāt kompānijai, tāpēc ir svarīgi izprast savu atbildību par visām veiktajām darbībām.

Kodeksā tiek atrunāts, kā var mīkstināt noteiktus riskus, ievērojot kvalitātes augstos standartus, izpildot grāmatveža darbu. Ētikas kodeksā ir iekļauti aizliegumi, kuri ļauj aizsargāt speciālistu no objektivitātes un neatkarības zaudēšanas. Profesionālā ētika paredz pilnīgu grāmatveža darba atbilstību objektivitātes principiem. Profesionāls grāmatvedis, kurš ciena savu reputāciju, klientu uzticību, nedrīkst piedāvāt vai pieņemt dāvanas, pat ja eksistē vismazākais risks, ka šī dāvana var ietekmēt citu personu – vadības, pārbaudošo organizāciju, klientu, partneru - spriešanu vai rīcību.

Grāmatvedim ir stingri jāsargā sava reputācija no jekādām situācijām, kuras var iztulkot divējādi. Jāatceras – grāmatvedim vienmēr ir jābūt objektīvam un neatkarīgam. Viņam nav jāpalīdz vai jāveicina nodokļu organizāciju slēdzienu sagatavošana, kuros var būt nepatiesa vai nepārbaudīta (nepilnīga) informācija.

Grāmatvedības birojs BKB Birojs piedāvā profesionālo grāmatvedību. Pie mums strādā pieredzējuši speciālisti grāmatvedības jomā, kuriem ir liela pieredze un tie stingri ievēro profesionālo grāmatvedības ētiku. Mēs orientējamies uz ilgtermiņa sadarbību, tāpēc piedāvājam Jums visizdevīgākos un komfortablākos sadarbības apstākļus – garantējam, ka Jūs būsiet apmierināti ar mūsu darba rezultātiem.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS