Atbilstoši Latvijas likumdošanai komercuzņēmumu, kooperatīvu, individuālo uzņēmumu, kuru apgrozījums vairāk nekā 300 000 eiro, pienākums – katru gadu jānodod uzņēmuma gada pārskats. Šis ir datu komplekss, kurā atspoguļoti finanšu rezultāti, nodokļu maksātāja stāvoklis, tā attīstības perspektīves tuvākajā laikā. Kompetenta gada pārskata sastādīšana ļauj atbrīvoties organizācijai no Valsts ieņēmumu dienesta jautājumiem, atskaitīties investoriem, akcionāriem, veikt prezentācijas potenciālajiem klientiem. Tikko izveidotās organizācijas var iesniegt finanšu analītiku pēc pusotra gada no atklāšanas brīža, bet pārējiem ir obligāta ikgadējā nodošana. Pēc finanšu gada beigām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem vai saimniecībām ir četri mēneši, lai sagatavotu analītiku pārbaudošajām organizācijām, ieinteresētajiem darījumu partneriem, revidentiem, nodokļu institūciju pārstāvjiem.

Uzņēmuma gada pārskata dokumenti

Ja uzņēmums nav tiesīgs nodot vienkāršotu veidlapu, tad finanšu analītiku par gada rezultātiem būs jāsastāda no vairākiem dokumentiem. Nosacīti komplektu sadala divās grupās:

  • Finanšu – ietver bilanci (pamatdaļu), kā arī aprēķinus, norādot peļņas un zaudējumu apmērus.
  • Analitiskā – organizācijas darbības kopsavilkums, perspektīves, sasniegumi, negatīvie faktori, ar kuriem tā saskārusies pārskata perioda laikā.

Finanšu daļu jāpapildina ar pielikumu. Tajā ir detalizēti jānorāda bilances elementi, ieskaitot datus par aktīviem, saviem pašu līdzekļiem un finansiālajām saistībām. Mēs, BKB Birojs, rekomendējam izveidot pielikumu pēc iespējas detalizētāk.

Ja kompānija ir liela un tās bilance pārsniedz 20 miljonus eiro, tad finanšu daļai pievieno līdzekļu kustības pārskatus, arī par izmaiņām, kuras skārušas pašu kapitālu.

Kā notiek gada pārskata sagatavošana

Lai sagatavotos gada pārskata sastādīšanai, jāsagatavo liela dokumentu pakete. Tajā ietilpst bankas izraksti, kvītis, pavadzīmes, rēķini, čeki – viss, kas apliecinās ienākumus un izdevumus. Komplektā noteikti jāiekļauj darba samaksas dokumenti, nodokļu pārskatu un deklarāciju kopijas, salīdzināšanas aktus ar darījumu partneru aktiem, pavadzīmes, citus dokumentus.

Lielajiem uzņēmumiem, lielākā daļa sagatavošanas darbu – aktīvu, pašu līdzekļu, kapitalizācijas novērtējums (vai pārvērtēšana).

Gada pārskata sastādīšana

Pēc aktīvu novērtēšanas, salīdzināšanas aktu apkopošanas, kā arī saistību kontu atlikumu pārskata periodā novērtēšanas, var sākt sastādīt uzņēmuma gada pārskatu. Punktus, kuri ietilpst pārskata paketē, noformē tā, kā rekomendēts likumā “Par gada pārskatiem..”, pielietošanas Noteikumiem – galvenā normatīvā akta pielikumā.

Gada pārskata pārbaude nav obligāta, bet ir vēlama. Dažos gadījumos (bilance pārsniedz 400 000 eiro vai neto apgrozījums vairāk kā divas reizes) šis dokuments, kā arī attaisnojuma dokuments, jāpārbauda speciālistam – zvērinātam revidentam.

Uzņēmuma gada pārskata sastādīšanas un pārbaudes pakalpojumi

Kompānija BKB Birojs apņemas sagatavot un sastādīt šo dokumentu jebkurai organizācijai: no nelielām, ar nelielu daudzumu darījumu gadā, līdz lielām, kurām ir apjomīgi aktīvi un pamatlīdzekļi. Darbības sfērai nozīmes nav: mēs strādājam ar komercsabiedrībām un kooperatīvām sabiedrībām, individuāliem uzņēmumiem un Eiropas kompāniju filiālēm Latvijā. Sastādām papīra un elektroniskā formātā, precīzi norādītos termiņos: pārbaudām ciparu precizitāti, noformējam atbilstoši likumdošanas prasībām.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS