Kas mainās?

Visas izmaiņas var apskatīt šeit https://likumi.lv/ta/id/333711-grozijumi-darba-likuma, taču ne visas izmaiņas vienādi ietekmē nodarbinātības procesus, tāpēc apskatīsim tikai vairāk svarīgus aspektus.

Viens no būtiskiem grozījumiem attiecas uz darba līguma saturu un palīdzēs atrisināt vairākas problēmas, ar kurām ikdienā saskaras darba devēji un personāldaļas vadītāji:

Ņemot vērā jaunākās tendences darba izpildes jomā (attālinātais darbs, darbs interneta platformās), turpmāk darba līgumā nebūs obligāti jānorāda konkrēta darba veikšanas vieta, jo izmaiņas ļauj iekļaut līgumā punktu, ka darbinieks var patstāvīgi un brīvi noteikt savu darba vietu.

Turpmāk darba līgumā būs jānosaka garantētais minimālais mēneša darba laiks nepilnas slodzes darbiniekiem, kuri to nevar konkrēti paredzēt, norādot minimālo paziņošanas laiku pirms darba uzsākšanas. Darba devējam būs pienākums apmaksāt vismaz minimālo noteikto darba laiku, un paziņojuma laika neievērošanas gadījumā darbiniekam būs tiesības nepildīt darba pienākumus. Savukārt, ja darba devējs pienācīgi neziņo par darba atcelšanu, darbinieks saglabā tiesības saņemt samaksu, kas būtu pienākusi par darba veikšanu.

Darba līgumā jums būs jānorāda papildu informācija, kas iepriekš nebija nepieciešama:

  • darbinieka tiesības uz apmācību;
  • atsauce uz sociālās nodrošināšanas iestādēm, kas saņem sociālās iemaksas (un papildu sociālo nodrošinājumu, ko nodrošina darba devējs, ja tāds ir).
  • Šo informāciju var aizstāt ar atsauci uz noteikumiem vai darba kārtības noteikumiem.

Līdz šim Likumā ir noteikta vienota pieeja pārbaudes laikam - līdz 3 mēnešiem (46.pants). Pašlaik maksimālais pārbaudes laiks (ja tāds ir) ir atkarīgs no tā, vai darba līgums ir:

  • uz nenoteiktu laiku vai uz noteiktu laiku, kas pārsniedz 1 gadu (saglabājas 3 mēnešu ierobežojums);
  • līdz 1 gadam (maksimālais pārbaudes laiks - 2 mēneši);
  • līdz 6 mēnešiem (maksimālais pārbaudes periods - 1 mēnesis).

Taču, vienojoties darba līgumā, pārbaudes laika ilgumu var noteikt ilgāk.

Viens no papildinājumiem ir saistīts ar darba koplīgumā ietvertajiem nosacījumiem. Lai stimulētu darba koplīguma slēgšanas procesu, darba koplīgums turpmāk paredzēs iespēju atkāpties no noteiktām likumā noteiktajām minimālajām prasībām, ja šādas atkāpes rezultātā netiek samazināts kopējais darba ņēmēju aizsardzības līmenis. Tas pusēm dos iespēju vienoties par izsvērtākajiem risinājumiem, pat ja kādā konkrētā aspektā šāda vienošanās neatbilst likuma minimālajām prasībām. Iepriekš šāds regulējums bija atļauts tikai atsevišķos, likumā īpaši atrunātos gadījumos. Jaunā kārtība tiks piemērota plašāk: piemēram, turpmāk darbinieku darba koplīgumā varēs noteikt ilgāku pārbaudes laiku (līdz sešiem mēnešiem).

Noteikta informācija, ko darba devējam ir pienākums sniegt darbiniekam par komandējumu vai komandējumu, kas ilgst vairāk nekā četras nedēļas.

Konkrēti nosacījumi būvniecības jomā: darbiniekam ir tiesības pieprasīt samaksu ne tikai no Darba devēja, bet arī no uzņēmuma, kas nodevis līgumsaistību izpildi darba devējam kā apakšuzņēmējam.

Kā rīkoties?

Grozījumu apmērs prasīs rūpīgu biznesa procesu dokumentācijas un procedūru pārskatīšanu. Īpaša uzmanība jāpievērš darba līguma saturam, lai jau šā gada augustā noslēgtie darba līgumi pilnībā atbilstu normatīvo aktu prasībām. Būtiski atzīmēt, ka darba līgumos, kas noslēgti līdz kārtējā gada 31.jūlijam, nepieciešams vai nu grozīt darba līgumu, vai arī nodot darbiniekiem grozījumu 40. un 53.pantā minēto informāciju.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS