Uzņēmuma reģistrācija

Viens no uzņēmēju bieži uzdotiem neskaidrajiem jautājumiem ir – kādos gadījumos gada pārskatam nepieciešama zvērināta revidenta revīzija vai ierobežotā pārbaude. Šos jautājumus regulē Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91. un 92. pants.

Likums nosaka, ka gada pārskata revīzija obligāti nepieciešama - Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91. pants:

 1. vidējām sabiedrībām un lielām sabiedrībām;
 2. sabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū;
 3. koncerna mātes sabiedrībām (arī mazām sabiedrībām un neatkarīgi no tā, vai uz tām attiecas vai neattiecas likuma 64., 65., 66. vai 67.pantā minētais atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu);
 4. mazām sabiedrībām, ja sabiedrības rādītāji divus gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā), bet jaunizveidotai sabiedrībai — pirmā pārskata gada bilances datumā pārsniedz divas no trim šajā punktā minēto kritēriju robežvērtībām:
 • bilances kopsumma — 800 000 euro, 
 • neto apgrozījums — 1 600 000 euro, 
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50;
 1. publiskas personas kapitālsabiedrībām, tās meitas sabiedrībām vai publiski privātām kapitālsabiedrībām Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē;
 2. ja sabiedrība attiecīgus finanšu pārskata posteņus ir atzinusi, novērtējusi un norādījusi finanšu pārskatā saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Savukārt gada pārskata ierobežotā pārbaude obligāti nepieciešama - Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 92. pants:

 1. mazajām sabiedrībām, kurām likums neuzliek par pienākumu gada pārskatu pakļaut zvērināta revidenta revīzijai (sk. augstāk) un, ja šīs sabiedrības rādītāji bilances datumā divus gadus pēc kārtas pārsniedz divas no šādām robežvērtībām:
 • bilances kopsumma — 400 000 euro,
 • neto apgrozījums — 800 000 euro,
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25.

Līdz ar ko, maza sabiedrība sava gada pārskata (revīzijai) pārbaudei ir tiesīga izvēlēties vai nu ierobežotu pārbaudi, vai arī šā likuma 91.pantā noteikto zvērināta revidenta revīziju (pārbaudi), lai saņemtu zvērināta revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS