Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2016.gadā

Likmes 2017.gadā

Likmes 2018.gadā

Likmes
2019.gadā

Likmes
2020.gadā

Minimālā mēneša darba alga

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"

370 EUR

380 EUR

430 EUR

430 EUR

430 EUR

Stundas tarifa likme

 

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Stundas tarifa likme pusaudžiem

 

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Stundas tarifa likme darbiniekiem, kas pakļauti riskam un kuriem darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā

 

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Mēneša neapliekamais minimums

MK noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” (MK noteikumi Nr.676)

75 EUR

60 EUR

200 EUR (ienākumiem līdz 440 EUR)

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozētais (ienākumiem no 440 līdz 1000 EUR)

0 EUR (ienākumiem virs 1000 EUR)

230 EUR (ienākumiem līdz 440 EUR)

VID prognozētais (ienākumiem no 440 līdz 1100 EUR)

0 EUR (ienākumiem virs 1100 EUR)

300 EUR (ienākumiem līdz 500 EUR)

VID prognozētais (ienākumiem no 500 līdz 1200 EUR)

0 EUR (ienākumiem virs 1200 EUR)

Mēneša neapliekamais minimums pensionāram (darba devējs nepiemēro strādājošam pensionāram)

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 12.panta 5.daļa

235 EUR

235 EUR

250 EUR

270 EUR

300 EUR

Atvieglojumi par apgādājamām personām mēnesī

MK noteikumi Nr. 676

175 EUR

175 EUR

200 EUR

230 EUR

250 EUR

Atvieglojumi I un II grupas invalīdam mēnesī

MK noteikumi Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"

154 EUR

154 EUR

154 EUR

154 EUR

154 EUR

Atvieglojumi III grupas invalīdam mēnesī

 

120 EUR

120 EUR

120 EUR

120 EUR

120 EUR

Atvieglojumi politiski represētai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam mēnesī

 

154 EUR

154 EUR

154 EUR

154 EUR

154 EUR

IIN no darba algas

Likuma par IIN 15.panta 
2. un 17.daļa

23%

23%

20% (mēn. ienāk. līdz 1667 EUR)

23% (mēn. ienāk., kas pārsniedz 1667 EUR)

31,4% (gada ienāk., kas pārsniedz 55 000 EUR)

23% (ja nav algas nodokļa grāmatiņas)

20% (mēn. ienāk. līdz 1667 EUR)

23% (mēn. ienāk., kas pārsniedz 1667 EUR)

31,4% (gada ienāk., kas pārsniedz 62 800 EUR)

23% (ja nav algas nodokļa grāmatiņas)

20% (mēn. ienāk. līdz 1667 EUR)

23% (mēn. ienāk., kas pārsniedz 1667 EUR)

31,4% (gada ienāk., kas pārsniedz 62 800 EUR)

23% (ja nav algas nodokļa grāmatiņas)

IIN no saimnieciskās
darbības

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa

23%

23%

20%*

23%**

31,4%***

20%*

23%**

31,4%***

20%*

23%**

31,4%***

IIN no autoratlīdzības rezidentiem

Likuma par IIN 15.panta 18.daļa

23%

23%

20%*

23%**

31,4%***

20%*

23%**

31,4%***

20%*

23%**

31,4%***

IIN no autoratlīdzības nerezidentiem

Likuma par IIN 15.panta 18.daļa

23%

23%

23% vai 5% atkarībā no veida

23% vai 5% atkarībā no veida

23% vai 5% atkarībā no veida

Saimnieciskās darbības veicējam, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 EUR un nav maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Likuma par IIN 19.panta 2.1daļa

50 EUR

50 EUR

50 EUR

50 EUR

50 EUR

IIN no kapitāla

Likuma par IIN 15.panta 5.daļa

10%

10%

20%

20%

20%

IIN no kapitāla pieauguma

Likuma par IIN 15.panta 5.daļa

15%

15%

20%

20%

20%

IIN nerezidenta ienākumam no Latvijas Republikā (LR) esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu
kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākumam

Likuma par IIN 15.panta 7.daļa

2%, ieturot izmaksas brīdī

2%, ieturot izmaksas brīdī

3%, ieturot izmaksas brīdī

3%, ieturot izmaksas brīdī

3%, ieturot izmaksas brīdī

Patentmaksa mēnesī

Likuma par IIN 15.panta 9.daļa

43 – 100 EUR

43 – 100 EUR

50 – 100 EUR

50 – 100 EUR

50 – 100 EUR

Samazinātā patentmaksa pensionāriem un I un
II grupas invalīdiem

11.10panta 10.daļa

17 EUR gadā vai 9 EUR pusgadā. Tikai pensionāriem

17 EUR gadā vai 9 EUR pusgadā. Tikai pensionāriem

17 EUR gadā vai 9 EUR pusgadā

17 EUR gadā 
vai 9 EUR pusgadā

17 EUR gadā 
vai 9 EUR pusgadā

Ienākumi no fiziskās personas – rezidenta un nerezidenta – īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids

Likuma par IIN 15.panta 10.daļa

10%

10%

10%

10%

10%

Ienākumi no metāllūžņu pārdošanas

Likuma par IIN 15.panta 10.daļa

10%

10%

10%

10%

10%

Ienākums no īpašuma īres vai nomas, ja iesniegts līgums VID

Likuma par IIN 15.panta 10.daļa

10%

10%

10%

10%

10%

Aizdevumam pielīdzināms ienākums

Likuma par IIN 15.panta 
2. un 11.daļa

23%, papildlikme valdes, padomes locekļiem, darbiniekiem 22%

23%, papildlikme valdes, padomes locekļiem, darbiniekiem 22%

20%*

23%**

31,4%***

papildlikme 22%

20%*

23%**

31,4%***

papildlikme 22%

20%*

23%**

31,4%***

papildlikme 22%

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa

23%

23%

20%* 

23%**

31,4%***

20%*

23%**

31,4%***

20%*

23%**

31,4%***

Iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa

23%

23%

20%*

23%**

31,4%***

20%*

23%**

31,4%***

20%*

23%**

31,4%***

Ienākums nerezidentiem no zemu nodokļu un beznodokļu valstīm, no valstīm, ar kurām nav noslēgta nodokļu konvencija

Likuma par IIN 17.panta 17.daļa

23%

23%

23%

23%

23%

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis

Likuma par IIN 15.panta 12.daļa

15%, bet ne mazāk kā
0,70 EUR katrā nodarbinātības dienā

15%, bet ne mazāk kā
0,70 EUR katrā nodarbinātības

15%, bet ne mazāk kā
0,70 EUR
1 darba dienā

15%, bet ne mazāk kā 0,70 EUR
1 darba dienā

15%, bet ne mazāk kā 0,70 EUR
1 darba dienā

* Gada ienākumam līdz 20 004 EUR.

** Gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 EUR.

*** Gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 EUR (2019., 2020.gadā) (55 000 EUR - 2018.gadā).

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)

Apraksts

Normatīvais akts 

Likmes 2016.gadā

Likmes 2017.gadā

Likmes 2018.gadā

Likmes 2019.gadā

Likmes 2020.gadā

Apgozījums

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) 1.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunkts

100 000 EUR

100 000 EUR

40 000 EUR

40 000 EUR

40 000 EUR

MUN no apgrozījuma

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) 6.panta 1.daļa

9%

12% līdz 7000 EUR

15% no 7000,01 līdz 100 000 EUR

15%

15%

15%

MUN apgrozījuma pārsniegumam

MUN likuma 6.panta 3.daļa

20%

20% 

20%

20%

20%

Minimālais MUN gadā 

MUN likuma 6.panta 5.daļa

50 EUR

50 EUR

50 EUR

50 EUR

50 EUR

Ja darbinieku skaits pārsniedz 5

MUN likuma 6.panta 2.daļa

2% par katru darbinieku virs 5

2% par katru darbinieku virs 5

2% par katru darbinieku virs 5

2% par katru darbinieku virs 5

2% par katru darbinieku virs 5

Ja darbinieka ienākums pārsniedz 720 EUR 

MUN likuma 6.panta 4.daļa

20% no ienākuma pārsnieguma

20% no ienākuma pārsnieguma

20% no ienākuma pārsnieguma

20% no ienākuma pārsnieguma

20% no ienākuma pārsnieguma

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2016.gadā

Likmes 2017.gadā

Likmes 2018.gadā

Likmes 2019.gadā

Likmes 2020.gadā

PVN standartlikme

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 41.panta 
1.daļas 1.punkts

21%

21%

21%

21%

21%

PVN samazinātā likme (42.pants)

PVN likuma 41.panta 1.daļas 2.punkts

12%

12%

5%*

12%

5%*

12%

5%*

12%

PVN 0% likme (preču piegāde ES, eksports, pakalpojumi par importu, tranzītu, darījumi muitas noliktavās, SEZ, BEZ)

PVN likuma 41.panta 1.daļas 3.punkts

0%

0%

0%

0%

0%

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā iekļautajiem maksājumiem. Apsaimniekošanas izdevumi

PVN likuma 52.panta 1.daļas 25.punkts un 41.panta 
1.daļas 1.punkts

No 01.07.2016. 21%

21%

21%

21%

21%

PVN komerciālā nolūkā importētām precēm

PVN likuma 53.panta 5.daļa 

Neapliek zem 22 EUR

Neapliek zem 22 EUR

Neapliek zem 22 EUR

Neapliek zem 22 EUR

Neapliek zem 22 EUR

Preču sūtījumi (EK), kas atbrīvoti no muitas nodokļa

PVN likuma 53.panta 4.daļa

Neapliek zem 22 EUR

Neapliek zem 22 EUR

Neapliek zem 22 EUR

Neapliek zem 22 EUR

Neapliek zem 22 EUR

Fiskālā pārstāvja preču iegāde ES

PVN likuma 44.pants

0%

0%

0%

0%

0%

* No 01.01.2018. samazinātā likme Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, ogām un augļiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2016.gadā

Likmes 2017.gadā

Likmes 2018.gadā

Likmes 2019.gadā

Likmes 2020.gadā

VSAOI darba devēja likme

Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) 18.panta 1.daļa

23,59%

23,59%

24,09%

24,09%

24,09%

Darba ņēmēja likme

 

10,50%

10,50%

11%

11%

11%

VSAOI pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzības

Likuma par VSA 23.1panta 1.daļa

-

-

5%

5%

5%

VSAOI pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātajiem

Likuma par VSA 23.2panta 1.daļa

-

-

5% (no starpības starp ienākumu un minimālo algu)

Ienākumam zem 50 EUR – 0 EUR

5% (no starpības starp ienākumu un minimālo algu)

Ienākumam zem 50 EUR – 0 EUR

5% (no starpības starp ienākumu un minimālo algu)

Ienākumam zem 50 EUR – 0 EUR

Darba ņēmēja – pensionāra darba devēja likme

MK noteikumi Nr. 786 
“Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”

19,90%

20,57%

21,31%

21,31%

21,31%

Darba ņēmēja – pensionāra darba ņēmēja likme

 

8,85%

9,16%

9,56%

9,56%

9,56%

Izdienas pensionāra vai valsts speciālās pensijas saņēmēja – darba devēja likme

 

21,51%

21,85%

22,52%

22,52%

22,52%

Izdienas pensionāra vai valsts speciālās pensijas saņēmēja – darba ņēmēja likme

 

9,57%

9,72%

10,12%

10,12%

10,12%

Darba devēja likme brīvības atņemšanas laikā

 

20,10%

19,89%

20,40%

20,40%

20,40%

Darba ņēmēja likme brīvības atņemšanas laikā

 

8,95%

8,85%

9,17%

9,17%

9,17%

Pensionāra – darba devēja likme brīvības atņemšanas laikā

 

16,51%

16,98%

17,59%

17,59%

17,59%

Pensionāra – darba ņēmēja likme brīvības atņemšanas laikā

 

7,35%

7,56%

7,91%

7,91%

7,91%

Kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma par VSA 1.panta 2.punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem

 

26,84%

27,73%

27,73%

27,73%

Kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma par VSA 1.panta 2.punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)

 

24,54%

25,50%

25,50%

25,50%

Pašnodarbinātais

 

30,58 %

31,13%

32,15%

32,15%

32,15%

Pašnodarbinātais – pensionārs

 

28,21 %

29,25%

30,34%

30,34%

30,34%

Reģistrējies saimnieciskās darbības veicējs – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs

 

26,19 %

26,38%

27,27%

27,27%

27,27%

Persona, kuru nodarbina darba devējs – ārvalsts nodokļu maksātājs, ja tās dzīvesvieta nav LR

 

31,47 %

31,71%

32,72%

32,72%

32,72%

Persona, kuru nodarbina darba devējs – ārvalsts nodokļu maksātājs (ES, Eiropas Ekonomikas zona, Šveice), ja tās dzīvesvieta ir LR

 

34,09 %

34,09%

35,09%

35,09%

35,09%

Iekšzemes darba ņēmējs – pensionārs pie darba devēja ārvalstnieka

 

28,75 %

29,73%

30,87%

30,87%

30,87%

Iekšzemes darba ņēmējs – izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka

 

31,08 %

31,57%

32,64%

32,64%

32,64%

Brīvprātīgā likme pensijai

 

23,86 %

24,54%

24,50%

24,50%

24,50%

Brīvprātīgā likme pensijai, invaliditātes, maternitātes pabalsta, slimības, vecāku apdrošināšanai

 

31,47 %

31,71%

31,72%

31,72%

31,72%

Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam

 

34,09 %

34,09%

34,09%

34,09%

34,09%

Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam – pensionāram

 

28,75 %

29,73%

29,87%

29,87%

29,87%

Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam – izdienas pensijas saņēmējam vai invalīdam – speciālās pensijas saņēmējam

 

31,08 %

31,57%

31,64%

31,64%

31,64%

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2016.gadā

Likmes 2017.gadā

Likmes 2018.gadā

Likmes 2019.gadā

Likmes 2020.gadā

Apliekamais objekts

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (likums par UIN) 3.panta 1.daļa

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 3.panta 1.daļa, 4.panta 9.daļa

15%

15%

20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8

20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8

20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8

Ārvalsts pastāvīgās pārstāvniecības ienākums

Likuma par UIN 3.panta 2.daļa un MK noteikumi Nr.587 “Nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību apliekamā ienākuma noteikšanas un nodokļa maksāšanas kārtība”

UIN likuma 3.panta 1.daļa, 4.panta 9.daļa

15% no apliekamā ienākuma vai 20% no ieņēmumiem

15% no apliekamā ienākuma vai 20% no ieņēmumiem

20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8

20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8

20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8

Dividendes nerezidentiem

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 1.punkts, 3.panta 8.daļa, 3.panta 8.1daļa, 3.panta 8.2daļa, Pārejas noteikumu 100.punkts

UIN likuma 5.panta 6.daļa, 11.daļa

0 EUR

15% (ZN/BN valsts)

30% (ārkārtas dividendes ZN/BN valsts)

0 EUR

15% (ZN/BN valsts)

30% (ārkārtas dividendes ZN/BN valsts)

20%, izņemot dividendes no peļņas, kas gūta līdz 31.12.2017.

20%, izņemot dividendes no peļņas, kas gūta līdz 31.12.2017.

20%, izņemot dividendes no peļņas, kas gūta līdz 31.12.2017.

Nerezidenta sniegtie konsultatīvie pakalpojumi

Likuma par UIN 3.panta
4.daļas 2.punkts, 3.panta 8.daļa

UIN likuma 5.panta 1.daļas 1.punkts

10% -15%

10%-15%

20%

20% ai 0%, ja piemēro konvencijās paredzēto atbrīvojumu

20% ai 0%, ja piemēro konvencijās paredzēto atbrīvojumu

Procentu maksājumi nerezidentam ZB/BN valstī

UIN likuma 5.panta 8.daļa

-

-

20%

20%

20%

Procentu maksājumi nerezidentam, ja to maksātājs un saņēmējs ir saistīti uzņēmumi vai personas

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 3.punkts,
3.panta 8.2daļas 1.punkts, Pārejas noteikumu 101.punkts

0 EUR

0 EUR

-

-

-

Procentu maksājumi, ko LR reģistrētās komercbankas izmaksā ar tām saistītiem uzņēmumiem vai personām

 

5% (izmaksā kredītiestādes)

15% (no ZN/BN valstīm)

5% (izmaksā kredītiestādes)

15% (no ZN/BN valstīm

-

-

-

Procentu maksājumi, ko kapitālsabiedrība, kas ir LR rezidents, izmaksā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu saistītai sabiedrībai vai tās pastāvīgajai pārstāvniecībai, kas atrodas citā ES dalībvalstī

 

-

-

-

-

-

Samaksa nerezidentam par intelektuālo īpašumu, izņemot samaksu par intelektuālo īpašumu, ko LR sabiedrība izmaksā ES dalībvalstu saistītai sabiedrībai vai tās pastāvīgajai pārstāvniecībai, kas atrodas citā ES dalībvalstī:

a) maksājumi par autortiesībām (ieskaitot blakustiesības) vai tiesībām izmantot autortiesības (ieskaitot blakustiesības) uz literāru vai mākslas darbu, ieskaitot filmas un fonogrammas

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 4.punkts, 3.panta
8.2daļas 2.punkts, Pārejas noteikumu 101.punkts

UIN likuma 5.panta 8.daļas 2.punkts

15% (ZN/BN valsts)

15% (ZN/BN valsts)

20% (ZN/BN valsts)

20% (ZN/BN valsts)

20% (ZN/BN valsts)

b) maksājumi par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem

 

15% (ZN/BN valsts)

15% (ZN/BN valsts)

-

-

-

Atlīdzība nerezidentam par LR esoša īpašuma izmantošanu

Likuma par UIN 
3.panta 4.daļas 5.punkts

UIN likuma 5.panta 6.daļa

5%

15% (ZN/BN valsts)

5%

15% (ZN/BN valsts)

-

20% (ZN/BN valsts)

-

20% (ZN/BN valsts)

-

20% (ZN/BN valsts)

Atlīdzība nerezidentam par LR esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu

Likuma par UIN 
3.panta 4.daļas 7.punkts

UIN likuma 5.panta 1.daļas 2.punkts, 5.panta 6.daļa

2%

15% (ZN/BN valsts)

2%

15% (ZN/BN valsts)

3%

20% (ZN/BN valsts)

3%

20% (ZN/BN valsts)

3%

20% (ZN/BN valsts)

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2018.gadā

Likmes 2019.gadā

Likmes 2020.gadā

UVTN mēnesī motora tilpumam līdz 2000 cm3

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 12.pants

 29 EUR

29 EUR

 29 EUR

UVTN mēnesī motora tilpumam no 2001 līdz 2500 cm3

 

 46 EUR

46 EUR

 46 EUR

UVTN mēnesī motora tilpumam no 2001 līdz 2500 cm3

 

 62 EUR

62 EUR

 62 EUR

UVTN elektroauto (mēnesī)

 

 10 EUR

10 EUR

 10 EUR

UVTN citam transportam (mēnesī)

 

 46 EUR

46 EUR

 46 EUR

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

Apraksts

Normatīvais akts

Likme 2018.gadā

Likme 2019.gadā

Likme 2020.gadā

Nodeva par 1 darbinieku

MK noteikumi "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu" attiecīgajā gadā

 0,36 EUR

0,36 EUR

 0,36 EUR

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS